لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 شهرداری بندرعباس 0 چوکاي تالش 1 1400/08/30 14:00
week 15 چوکاي تالش 2 شهرداری بندرعباس 2 1400/12/13 14:15