لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 آرمان گهر سیرجان 1 قشقایی شیراز 0 1400/09/01 14:15
week 24 قشقایی شیراز 2 آرمان گهر سیرجان 1 1401/01/16 19:45
لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 قشقایی شیراز 0 آرمان گهر سیرجان 1 1399/09/09 14:45
week 19 آرمان گهر سیرجان 1 قشقایی شیراز 1 1400/01/18 16:30