لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 شهرداری بندرعباس 2 نیروی زمینی تهران 0 1400/11/17 14:00
week 26 نیروی زمینی تهران 0 شهرداری بندرعباس 0 1401/03/11 18:30
لیگ 94955
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 نیروی زمینی تهران 1 شهرداری بندرعباس 2 1394/09/15
week 1 شهرداری بندرعباس 2 نیروی زمینی تهران 3 1394/07/15
لیگ 92933
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week نیروی زمینی تهران 0 شهرداری بندرعباس 0 1392/12/23 15:00