لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 آبی پوشان تهران 1 شهرداری بندرعباس 3 1400/11/10 14:00
week 25 شهرداری بندرعباس 2 آبی پوشان تهران 1 1401/03/04 18:00