لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 شهداي بابلسر 2 آبی پوشان تهران 2 1400/11/04 14:00
week 24 آبی پوشان تهران 0 شهداي بابلسر 0 1401/02/26 17:15