لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 شهرداري بم 0 شهرداری ماهشهر 0 1400/10/15 14:00
week 22 شهرداری ماهشهر 1 شهرداري بم 0 1401/02/14 19:15
لیگ 99004
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 شهرداري بم 0 شهرداری ماهشهر 2 1399/11/08
week 19 شهرداری ماهشهر 3 شهرداري بم 0 1400/02/25 19:30