لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 شهرداري همدان 2 شمس آذر قزوین 2 1400/11/03 14:00
week 32 شمس آذر قزوین 1 شهرداري همدان 2 1401/03/06 19:00