لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 مس شهر بابک 1 رایکا بابل 0 1400/10/22 14:00
week 31 رایکا بابل 1 مس شهر بابک 0 1401/03/01 19:00