لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 قشقایی شیراز 1 پارس جنوبي جم 2 1400/10/17 14:00
week 30 پارس جنوبي جم 3 قشقایی شیراز 1 1401/02/26 19:30
لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 17 پارس جنوبي جم 2 قشقایی شیراز 1 1399/12/17 15:15
week 34 قشقایی شیراز 0 پارس جنوبي جم 0 1400/04/28 19:45