لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 چوکاي تالش 3 شهرداري بم 1 1400/09/07 15:00
week 16 شهرداري بم 1 چوکاي تالش 0 1400/12/19 15:00