لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 شهداي بابلسر 1 شهرداری بندرعباس 0 1400/09/07 15:00
week 16 شهرداری بندرعباس 1 شهداي بابلسر 0 1400/12/19 14:45