لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 مس نوين کرمان 2 شهرداري نوشهر 1 1400/08/23 14:00
week 14 شهرداري نوشهر 1 مس نوين کرمان 3 1400/12/09 14:15