لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 ویستا توربین 0 شهرداري همدان 0 1400/09/23 13:15
week 27 شهرداري همدان 2 ویستا توربین 0 1401/02/08 20:30
لیگ 99004
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 شهرداري همدان 0 ویستا توربین 0 1399/12/11 14:15
week 24 ویستا توربین 2 شهرداري همدان 1 1400/04/02 20:30