لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 رایکا بابل 1 استقلال خوزستان 2 1400/09/17 14:00
week 26 استقلال خوزستان 0 رایکا بابل 0 1401/01/29 20:30
لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 استقلال خوزستان 2 رایکا بابل 3 1399/10/08 14:00
week 24 رایکا بابل 0 استقلال خوزستان 0 1400/02/24 18:15