لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 خوشه طلايي ساوه 1 مس كرمان 1 1400/08/21 14:30
week 22 مس كرمان 4 خوشه طلايي ساوه 0 1400/12/25 15:00
لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 خوشه طلايي ساوه 0 مس كرمان 0 1399/10/02 14:00
week 23 مس كرمان 0 خوشه طلايي ساوه 1 1400/02/17 19:50