لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 رایکا بابل 2 ماشین سازی تبریز 0 1400/08/01 14:45
week 19 ماشین سازی تبریز 1 رایکا بابل 1 1400/12/07 14:30