لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 استقلال ملاثاني 2 رایکا بابل 2 1400/07/25 17:00
week 18 رایکا بابل 1 استقلال ملاثاني 1 1400/12/02 14:00
لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 رایکا بابل 1 استقلال ملاثاني 1 1399/09/02 14:45
week 18 استقلال ملاثاني 1 رایکا بابل 0 1399/12/27 15:30