لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 ماشین سازی تبریز 0 شهرداري همدان 4 1400/07/25 15:30