لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 بعثت کرمانشاه 0 ایرانجوان بوشهر 0 1400/11/04 14:00
week 24 ایرانجوان بوشهر 0 بعثت کرمانشاه 3 1401/02/26 19:45