لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 شهرداری ماهشهر 2 بعثت کرمانشاه 1 1400/10/21 14:00
week 23 بعثت کرمانشاه 1 شهرداری ماهشهر 1 1401/02/20 17:00