لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 بعثت کرمانشاه 0 نیروی زمینی تهران 1 1400/08/30 14:00
week 15 نیروی زمینی تهران 3 بعثت کرمانشاه 2 1400/12/13 14:30
لیگ 94955
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 نیروی زمینی تهران 1 بعثت کرمانشاه 1 1394/08/25
week 16 بعثت کرمانشاه 1 نیروی زمینی تهران 3 1394/11/20