لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 چوکاي تالش 1 شهداي بابلسر 0 1400/08/24 14:15
week 14 شهداي بابلسر 2 چوکاي تالش 1 1400/12/08 14:15
لیگ 94956
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 چوکاي تالش 2 شهداي بابلسر 1 1394/11/26
week 12 شهداي بابلسر 1 چوکاي تالش 1 1395/02/11