لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 ایمان سبز شیراز 1 شهيد قندي يزد 0 1400/11/05 14:00
week 24 شهيد قندي يزد 1 ایمان سبز شیراز 0 1401/03/01 18:45