لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 مس نوين کرمان 1 گل ریحان البرز 1 1400/09/29 14:00
week 19 گل ریحان البرز 0 مس نوين کرمان 3