لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 اترک بجنورد 1 نود اروميه 0 1400/10/11 14:00
week 21 نود اروميه 2 اترک بجنورد 0 1401/02/15 19:45