لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 مس نوين کرمان 1 شهيد قندي يزد 1 1400/09/24 14:00
week 18 شهيد قندي يزد 1 مس نوين کرمان 0 1401/01/15 19:45