لیگ 9495
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 سیاه جامگان 1 راه آهن تهران 0 1394/06/04 17:30 ثامن الائمه
week 20 راه آهن تهران 0 سیاه جامگان 0 1394/11/24 15:00 شهدا