لیگ 9495
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 نفت تهران 1 استقلال اهواز 0 1394/10/01 14:45 تختی
week 21 استقلال اهواز 0 نفت تهران 1 1394/11/30 15:30 تختي
لیگ 93941
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week استقلال اهواز 0 نفت تهران 1 1393/07/26 17:00