لیگ 96971
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 سیاه جامگان 1 نفت تهران 1 1396/06/02 18:40 ثامن الائمه
week 20 نفت تهران 4 سیاه جامگان 1 1396/10/29 15:00 تختی
لیگ 95961
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 سیاه جامگان 2 نفت تهران 2 1395/08/07 15:00 ثامن الائمه
week 25 نفت تهران 1 سیاه جامگان 1 1396/01/11 17:00 تختی
لیگ 9495
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 سیاه جامگان 1 نفت تهران 0 1394/05/22 19:25 ثامن الائمه
week 18 نفت تهران 1 سیاه جامگان 2 1394/11/09 14:30 تختی