لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 آلومينيوم اراک 2 شمس آذر قزوین 0 1402/06/08 19:30
week 19 شمس آذر قزوین 2 آلومينيوم اراک 1 1402/12/18 15:00