لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 17 ویستا توربین 0 ملوان بندر انزلي 1 1400/11/13 14:00
week 34 ملوان بندر انزلي 1 ویستا توربین 0 1401/03/17 18:30
لیگ 99003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week ملوان بندر انزلي 2 ویستا توربین 1 1399/12/22 15:00