لیگ 140102
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 16 استقلال خوزستان 2 خوشه طلايي ساوه 0 1401/10/04
week 33 خوشه طلايي ساوه 0 استقلال خوزستان 2 1402/02/27
لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 16 خوشه طلايي ساوه 2 استقلال خوزستان 2 1400/11/08 14:00
week 33 استقلال خوزستان 0 خوشه طلايي ساوه 0 1401/03/12 19:00
لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 خوشه طلايي ساوه 1 استقلال خوزستان 2 1399/09/09 14:45
week 19 استقلال خوزستان 0 خوشه طلايي ساوه 0 1400/01/18 17:00