لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 16 سايپـا تهران 3 رایکا بابل 2 1400/11/08 14:00
week 33 رایکا بابل 1 سايپـا تهران 0 1401/03/12 19:00