لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 شهرداري آستارا 0 ویستا توربین 1 1400/10/11 13:30
week 29 ویستا توربین 1 شهرداري آستارا 0 1401/02/20 19:30