لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 شهرداری ماهشهر 4 نیروی زمینی تهران 0 1400/09/12 14:00
week 17 نیروی زمینی تهران 2 شهرداری ماهشهر 0 1400/12/26 14:30
لیگ 99004
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 نیروی زمینی تهران 0 شهرداری ماهشهر 0 1399/10/01 14:00
week 14 شهرداری ماهشهر 2 نیروی زمینی تهران 1 1400/01/23 16:30