لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 استقلال خوزستان 3 شاهين شهرداري بوشهر 0 1400/08/26 14:45
week 23 شاهين شهرداري بوشهر 0 استقلال خوزستان 7 1401/01/10 16:45
لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 استقلال خوزستان 0 شاهين شهرداري بوشهر 0 1399/11/13 14:30
week 29 شاهين شهرداري بوشهر 2 استقلال خوزستان 1 1400/03/24 20:35