لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 ماشین سازی تبریز 0 قشقایی شیراز 1 1400/08/21 14:30
week 22 قشقایی شیراز 0 ماشین سازی تبریز 1 1400/12/25 15:00