لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 شاهين شهرداري بوشهر 0 رایکا بابل 0 1400/08/09 15:30
week 20 رایکا بابل 0 شاهين شهرداري بوشهر 0 1400/12/14 14:30
لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 شاهين شهرداري بوشهر 0 رایکا بابل 0 1399/11/06 14:00
week 28 رایکا بابل 0 شاهين شهرداري بوشهر 0 1400/03/18 18:40