لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 پدیده مشهد 1 ذوب آهن اصفهان 2 1400/08/27 15:00
week 20 ذوب آهن اصفهان 2 پدیده مشهد 1 1400/12/09 16:30
لیگ 99003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week ذوب آهن اصفهان 2 پدیده مشهد 1 1399/12/21 15:00
لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 ذوب آهن اصفهان 0 پدیده مشهد 2 1399/09/16 15:00
week 20 پدیده مشهد 1 ذوب آهن اصفهان 1 1400/01/26 20:30
لیگ 98991
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 ذوب آهن اصفهان 0 پدیده مشهد 1 1398/07/29 16:50
week 22 پدیده مشهد 2 ذوب آهن اصفهان 1 1399/04/08 20:30