لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 پيکان تهران 0 فجر سپاسي شیراز 1 1400/08/28 15:00
week 20 فجر سپاسي شیراز 1 پيکان تهران 1 1400/12/09 15:00
لیگ 94954
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 فجر سپاسي شیراز 0 پيکان تهران 0 1394/06/01
week 21 پيکان تهران 2 فجر سپاسي شیراز 0 1394/10/24
لیگ 9192
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 16 فجر سپاسي شیراز 0 پيکان تهران 0 1391/09/08
week 33 پيکان تهران 1 فجر سپاسي شیراز 2 1392/02/15
لیگ 8889
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 1 پيکان تهران 0 فجر سپاسي شیراز 2 1388/05/16
week 18 فجر سپاسي شیراز 1 پيکان تهران 0 1388/09/13
لیگ 8788
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 پيکان تهران 2 فجر سپاسي شیراز 2 1387/06/03
week 21 فجر سپاسي شیراز 1 پيکان تهران 2 1387/10/14
لیگ 8687
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 9 فجر سپاسي شیراز 1 پيکان تهران 1 1386/07/21
week 26 پيکان تهران 0 فجر سپاسي شیراز 3 1387/01/15
لیگ 8586
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 فجر سپاسي شیراز 1 پيکان تهران 0 1385/10/15
week 30 پيکان تهران 2 فجر سپاسي شیراز 2 1386/03/07
لیگ 8384
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 فجر سپاسي شیراز 2 پيکان تهران 1
week 30 پيکان تهران 1 فجر سپاسي شیراز 2
لیگ 8182
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 فجر سپاسي شیراز 0 پيکان تهران 0 1381/08/17
week 17 پيکان تهران 1 فجر سپاسي شیراز 0 1381/12/26