لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 ون پارس نقش جهان 0 مس نوين کرمان 0 1400/10/05 14:00
week 20 مس نوين کرمان 1 ون پارس نقش جهان 1 1401/01/28 19:45