لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 13 رایکا بابل 1 خيبر خرم آباد 2 1400/10/17 14:00
week 30 خيبر خرم آباد 2 رایکا بابل 0 1401/02/26 19:30
لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 رایکا بابل 0 خيبر خرم آباد 0 1399/10/15 14:00
week 25 خيبر خرم آباد 3 رایکا بابل 1 1400/02/29 19:30