لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 5 مناطق نفت خيز جنوب 1 شهرداری ماهشهر 0 1400/09/18 14:00
week 18 شهرداری ماهشهر 1 مناطق نفت خيز جنوب 0 1401/01/16 20:00