لیگ 140003
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 4 ایمان سبز شیراز 1 مس نوين کرمان 0 1400/09/16 14:00
week 17 مس نوين کرمان 3 ایمان سبز شیراز 0 1400/12/26 14:45