لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 شمس آذر قزوین 2 سايپـا تهران 0 1400/09/23 14:00
week 27 سايپـا تهران 1 شمس آذر قزوین 1 1401/02/08 20:30