لیگ 140001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 فجر سپاسي شیراز 1 تراکتور تبریز 1 1400/10/18 15:00
week 29 تراکتور تبریز 2 فجر سپاسي شیراز 1 1401/03/04 20:00
لیگ 96972
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week تراکتور تبریز 5 فجر سپاسي شیراز 2 1396/08/04 17:00
لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 فجر سپاسي شیراز 0 تراکتور تبریز 0 1392/06/01 19:30
week 21 تراکتور تبریز 0 فجر سپاسي شیراز 0 1392/10/14 14:30
لیگ 9192
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 فجر سپاسي شیراز 1 تراکتور تبریز 0 1391/07/05
week 27 تراکتور تبریز 3 فجر سپاسي شیراز 1 1391/12/03
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 12 فجر سپاسي شیراز 1 تراکتور تبریز 2 1390/08/07
week 29 تراکتور تبریز 0 فجر سپاسي شیراز 0 1391/01/18
لیگ 8889
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 فجر سپاسي شیراز 2 تراکتور تبریز 2 1388/06/29
week 24 تراکتور تبریز 0 فجر سپاسي شیراز 0 1388/11/02