لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 10 مس كرمان 3 شاهين شهرداري بوشهر 0 1400/09/23 14:00
week 27 شاهين شهرداري بوشهر 0 مس كرمان 1 1401/02/10 20:30
لیگ 99002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 2 مس كرمان 1 شاهين شهرداري بوشهر 0 1399/09/09 14:45
week 19 شاهين شهرداري بوشهر 0 مس كرمان 1 1400/01/18 17:00