لیگ 140002
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 3 سايپـا تهران 2 مس كرمان 1 1400/08/09 14:45
week 20 مس كرمان 2 سايپـا تهران 0 1400/12/14 14:45
لیگ 9293
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 سايپـا تهران 1 مس كرمان 0 1392/06/01 19:30
week 21 مس كرمان 2 سايپـا تهران 2 1392/10/14 14:30
لیگ 9192
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 مس كرمان 2 سايپـا تهران 2 1391/06/24
week 25 سايپـا تهران 0 مس كرمان 0 1391/11/21
لیگ 9091
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 7 سايپـا تهران 4 مس كرمان 2 1390/06/24
week 24 مس كرمان 1 سايپـا تهران 0 1390/11/13
لیگ 8990
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 سايپـا تهران 2 مس كرمان 4 1389/08/14
week 31 مس كرمان 1 سايپـا تهران 0 1390/02/02
لیگ 8889
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 مس كرمان 3 سايپـا تهران 2 1388/08/04
week 31 سايپـا تهران 2 مس كرمان 1 1389/01/30
لیگ 8788
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 11 مس كرمان 1 سايپـا تهران 1 1387/08/01
week 28 سايپـا تهران 1 مس كرمان 1 1387/12/04
لیگ 8687
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 8 سايپـا تهران 0 مس كرمان 0 1386/08/01
week 25 مس كرمان 2 سايپـا تهران 1 1387/01/10
لیگ 8586
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 15 مس كرمان 2 سايپـا تهران 2 1385/10/15
week 30 سايپـا تهران 2 مس كرمان 0 1386/03/07