لیگ 99001
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 14 آلومينيوم اراک 1 سايپـا تهران 1 1399/11/17 15:00
week 29 سايپـا تهران 1 آلومينيوم اراک 0 1400/05/03 21:15