لیگ 140201
week میزبان گل زده میهمان گل زده تاریخ زمان محل برگزاری
week 6 تراکتور تبریز 2 شمس آذر قزوین 3 1402/07/05 17:45